جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 149,402 129.37 522,664 89.17 631,985 96.21 674,702 97.54
اوراق مشارکت 913 0.79 2,174 0.37 1,010 0.15 0 0
سپرده بانکی 4,816 4.17 26,333 4.49 9,374 1.43 3,057 0.44
وجه نقد 801 0.69 130 0.02 130 0.02 130 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -42,755 -37.02 27,764 4.74 3,122 0.48 2,375 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 67,921 58.81 173,415 29.59 191,753 29.19 200,574 29