بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,872 130.51 412,348 96.28 450,190 96.13 473,921 96.96
اوراق مشارکت 849 0.97 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,780 4.33 3,582 0.84 4,704 1 1,364 0.28
وجه نقد 865 0.99 130 0.03 130 0.03 130 0.03
سایر دارایی ها -33,804 -38.74 11,536 2.69 13,302 2.84 13,371 2.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,178 64.39 229,960 53.69 253,271 54.08 253,542 51.87