بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 83,886 127.33 262,378 93.27 345,908 97.14 359,094 97.67
اوراق مشارکت 937 1.42 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,707 5.63 14,312 5.09 2,221 0.62 970 0.26
وجه نقد 941 1.43 195 0.07 246 0.07 130 0.04
سایر دارایی ها -25,401 -38.56 3,435 1.22 4,761 1.34 4,589 1.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,798 60.41 117,405 41.73 151,822 42.64 154,747 42.09