بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 97,673 129.27 369,344 96.54 393,262 95.04 390,731 97.41
اوراق مشارکت 894 1.18 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,800 5.03 5,217 1.36 11,396 2.75 2,349 0.59
وجه نقد 904 1.2 189 0.05 130 0.03 130 0.03
سایر دارایی ها -29,622 -39.2 5,166 1.35 6,398 1.55 7,904 1.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,524 61.57 173,687 45.4 201,630 48.73 214,500 53.48