بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 71,770 125.3 170,216 85.36 180,688 87.63 191,598 89.64
اوراق مشارکت 992 1.73 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,415 5.96 17,277 8.66 19,465 9.44 21,052 9.85
وجه نقد 983 1.72 339 0.17 743 0.36 130 0.06
سایر دارایی ها -21,759 -37.99 7,956 3.99 3,874 1.88 951 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,513 60.25 79,260 39.75 80,731 39.15 92,063 43.07