جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 577,372 127.06 1,878,869 80.57 1,687,149 81.98 1,683,966 83.32
اوراق مشارکت 712 0.16 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 9,954 2.19 95,235 4.08 211,356 10.27 113,524 5.62
وجه نقد 674 0.15 143 0.01 142 0.01 142 0.01
واحد صندوق 41 0.01 494 0.02 1,449 0.07 0 0
گواهی سپرده کالایی 5,217 1.15 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,139,551 -30.71 357,305 15.32 157,895 7.67 223,348 11.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 190,838 42 631,865 27.09 640,388 31.12 597,237 29.55