جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 186,556 130.5 857,950 96.17 1,030,900 95.38 1,197,739 96.51
اوراق مشارکت 868 0.61 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,960 3.47 8,253 0.93 7,929 0.73 2,681 0.22
وجه نقد 772 0.54 194 0.02 271 0.03 271 0.02
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -54,217 -37.93 7,340 0.82 11,643 1.08 3,222 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 84,304 58.97 259,273 29.06 318,739 29.49 437,712 35.27