جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,139 129.59 458,619 91.21 409,852 82.13 382,448 73.13
اوراق مشارکت 817 0.82 69 0.01 202 0.04 0 0
سپرده بانکی 4,304 4.32 16,166 3.21 33,468 6.71 88,288 16.88
وجه نقد 833 0.84 130 0.03 130 0.03 130 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -36,967 -37.1 27,843 5.54 55,381 11.1 52,128 9.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,656 62.88 220,983 43.95 167,923 33.65 154,981 29.63