بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا به همراه توضیحات

کارگزاری بانک پارسیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا به همراه توضیحات