بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
ثبت آگهی مجمع سالانه صندوق منتهی به 97/03/31 در مرجع ثبت شرکتها 1397/10/05
صورتجلسه مجمع مورخ 97/06/25 1397/07/30
اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق 1397/06/31
اگهی دعوت به مجمع 1397/06/20
صورتجلسه مجمع مورخ 97/05/10 1397/05/14
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده 1397/05/10 1397/05/01
صورتجلسه و حاضران مجمع فوق العاده 1396/06/29 1396/11/18
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1395/11/10
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 1395/11/10
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1395/10/06
صورتجلسه مجمع 1394/07/28
صورتجلسه مجمع سالیانه 1394/07/28
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان 1393/06/03