تغییر مدیران سرمایه گذاری

مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان طبق تاییدیه سبا در تاریخ 1396/11/05 از خانم مژگان ارجمند و آقایان حزمه قوچی فرد و کیوان زیرانی ناو به خانم ها اعظم میرجلیلی، بهاره عزآبادی،سمیرا سلیمانی تغییر یافت