تغییر رکن مدیر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1396/06/29 برگذار گردید که طی آن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شرکت سبد گردان نو ویرا تغییر یافت