مجمع صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در تاریخ ٢٤/٠٧/١٣٩٥ با حضور کلیه ارکان برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :١ - مجمع حق الزحمه حسابرس را مبلغ ١٢٠ میلیون ریال تعیین نمود . ٢- شرکت تصمیم بر سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی گرفت..