مجمع سالیانه صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در تاریخ ١٠/٠٧/١٣٩٥ با حضور کلیه ارکان برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :١ - صورت های مالی سالانه منتهی به ٣١ خرداد ماه ٩٥ تصویب گردید. ٢ - روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید. ٣ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید .