تقسیم سود سالیانه

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن  مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩٥/٠٣/٣١،  به حسابشان واریز گردید.