برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در تاریخ ٣٠/٠٦/١٣٩٤ با حضور کلیه ارکان : ١- آقای سینا کرمی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان _ سهامدار ممتاز  ٢- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر–  متولی ٣- آقای میلاد قاسمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت – حسابرس ٤-  آقای علی آیین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران –  سهامدار ممتاز- ضامن و مدیر صندوق، برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :١ - صورت های مالی سالانه منتهی به ٣١ خرداد ماه ٩٤ تصویب گردید. ٢ - روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید. ٣ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید .