پرداخت سود سالانه

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن  مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره ١١ ماهه منتهي به ١٣٩٤/٠٣/٣١،  به حسابشان واریز گردید.