مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه و آگهی ثبت مجمع مورخ 1399/09/05 1399/10/13
صورت جلسه و آگهی ثبت مجمع مورخ 1399/09/04 1399/10/13
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/09/05 ساعت 15:00 1399/09/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/09/04 ساعت 15:00 1399/09/04
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا- مورخ 1399/09/05 ساعت 15:00 1399/08/25
گهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا- مورخ 1399/09/04 ساعت 15 1399/08/24
صورتجلسه و آگهی ثبت تغییرات اساسنامه مورخ 1399/05/25 ساعت 15:00 1399/07/19
صورتجلسه و آگهی ثبت تغییرات اساسنامه مورخ 1399/05/25 ساعت 17:00 1399/06/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 15:00 1399/06/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 16:00 1399/06/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/05/25 ساعت 17:00 1399/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/05/25 ساعت 16:00 1399/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 99/05/25 ساعت 15:00 1399/05/26
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا- مورخ 1399/05/25 ساعت 17 1399/05/14
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا- مورخ 1399/05/25 ساعت 16 1399/05/14
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوويرا- مورخ 1399/05/25 ساعت 15 1399/05/14
آگهی ثبت شده مجمع مورخ 1398/09/03 نزد مرجع ثبت شرکت ها 1398/11/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/03 1398/10/07
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/03 1398/09/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/08 ساعت 16:00 1398/08/28
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/08 ساعت 15:00 1398/08/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/09/03 1398/08/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/08/08 ساعت 16:00 1398/08/08
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/08/08 ساعت 15:00 1398/08/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/08/08 ساعت 16:00 1398/07/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/08/08 ساعت 15:00 1398/07/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/25 1398/06/17
آگهی ثبت شده مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به 1398/03/31 نزد مرجع ثبت شرکت ها 1398/06/17
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/22 ساعت 15:00 1398/06/02
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/22 ساعت 14:00 1398/06/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/05/22 ساعت 15:00 1398/05/23
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/05/22 ساعت 14:00 1398/05/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/05/22 ساعت 15 1398/05/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/05/22 ساعت 14 1398/05/12
ثبت آگهی مجمع سالانه صندوق منتهی به 97/03/31 در مرجع ثبت شرکتها 1397/10/05
صورتجلسه مجمع مورخ 97/06/25 1397/07/30
اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق 1397/06/31
اگهی دعوت به مجمع 1397/06/20
صورتجلسه مجمع مورخ 97/05/10 1397/05/14
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده 1397/05/10 1397/05/01
صورتجلسه و حاضران مجمع فوق العاده 1396/06/29 1396/11/18
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1395/11/10
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 1395/11/10
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1395/10/06
صورتجلسه مجمع 1394/07/28
صورتجلسه مجمع سالیانه 1394/07/28
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان 1393/06/03