صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1399 1399/12/09
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/09
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/29
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت وضعیت پرتقوی آذر ماه 1399 1399/10/09
صورت وضعیت پرتقوی آبان ماه 1399 1399/09/10
صورت وضعیت پرتقوی مهر ماه 1399 1399/08/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/29
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/07/07
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 1399/06/10
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 (حسابرسی شده) 1399/05/14
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 1399 1399/04/07
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 1399 1399/02/10
گزارش عملکرد میان دوره ای برای دوره نه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/02/08
صورت های مالی میان دوره ای برای دوره نه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/02/08
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1398 1399/01/09
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به بهمن ماه 1398 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1398 1398/11/06
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده) 1398/10/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1398 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/24
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/24
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/06
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1398 1398/06/03
صورتهای مالی صندوق ذوب آهن نوویرا سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 حسابرسی شده 1398/05/12
پورتفوی تیر ماه 1398 1398/05/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورت های مالی دوره منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1398 1398/04/05
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 1398/03/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد 9 ماهه مدیر صندوق 1398/02/08
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/08
صورتهای مالی شش ماهه دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی شده 1398/01/20
افشای پورتفوی اسفند ماه 1397 1398/01/10
افشای پورتفوی بهمن ماه 97 1397/12/08
افشای پورتفوی دی ماه 1397 1397/11/09
صورتهای مالی شش ماهه دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/10/26
گزارش عملکرد دوره منتهی به 97/09/30 1397/10/19
گزارش عملکرد منتهی به 1397/06/31 1397/10/19
افشای پورتفوی آذر ماه 97 1397/10/10
افشای پورتفوی آبان ماه 97 1397/09/06
افشای پورتفوی مهر ماه 97 1397/08/07
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/08/01
افشای پورتفوی شهریور ماه 97 1397/07/10
صورت های مالی سالانه منتهی به1397/03/31 حسابرسسی شده 1397/06/25
صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 1397/06/25
صورت مالی منتهی به 1396/09/30 1397/06/25
افشای پورتفوی مرداد ماه 97 1397/06/06
افشای پورتفوی تیر ماه 97 1397/05/14
افشای پرتفوی اردیبهشت ماه 97 1397/04/11
افشای پرتفوی خرداد ماه 97 1397/04/11
افشای پرتفوی فروردین ماه 97 1397/02/10
افشای پرتفوی اسفند ماه 96 1397/01/19
افشای پرتفوی آذر ماه 96 1397/01/18
افشای پرتفوی دی ماه 96 1397/01/18
افشای پرتفوی بهمن ماه 96 1397/01/18
صورت مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1396 1397/01/18
افشای پرتفوی آذرماه 96 1397/01/18
صورت مالی دوره مالی منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/28
گزارش عملکرد منــــتهی به 31 خرداد ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/05/21
صورت مالی دوره مالی منتـــــهی به 31 خـرداد ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/05/21
صورت مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/04/31
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 30اسفند95 1396/02/03
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 30اسفند95 1396/02/03
صورت های مالی حسابرسی شده 6ماهه 13950930 1395/11/24
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به1395/09/30 1395/11/19
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/29
گزارش عملکرددوره مالی 6 ماهه منتهی 30/09/1395 1395/10/15
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1395/06/31 1395/08/02
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 شهریور95 1395/08/02
صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به 1395/03/31 1395/06/24
گزارش عملکرد سالیانه حسابرسی شده (اصلاحیه) 1395/06/24
گزارش عملکرد سالیانه حسابرسی شده 1395/05/30
صورت های مالی سالیانه منتهی به 31/03/95 1395/04/30
گزارش عملکرد سالیانه ذوب آهن 1395/04/30
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/02/01
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 29اسفندماه 1394 1395/02/01
صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/94 1394/11/27
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به30/09/94 1394/11/27
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/09/30 1394/10/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی 1394/09/30 1394/10/29
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 31/06/94 1394/07/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 94/06/31 1394/07/28
صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به 1394/03/31 1394/05/31
گزارش عملکرد منتهی به 31/03/94 1394/04/31
صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31/03/94 1394/04/31
گزارش عملکرد دوره 8 ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
صورت های مالی 8ماهه منتهی به29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملکرد دوره 5ماهه منتهی به30/09/1393 1393/11/28
صورتهای مالی 5ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/11/28
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/11/05
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/08/03
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31/6/1393 1393/07/30