اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/18
کل خالص ارزش دارائی ها 584,060,146,647 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,791,226 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,791,226 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,859,861 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 121,902

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند