اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/04
کل خالص ارزش دارائی ها 678,749,845,249 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,758,803 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,758,803 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,842,181 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 117,863

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند