اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 766,985,780,946 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,470,542 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,470,542 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,565,023 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 118,535

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند